Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Udruge, redovna godišnja sjednica Skupštine Balans centra za logopedagogiju i biblioterapiju, održana 24.8.2021., donijela je

 

STATUT BALANS CENTRA ZA LOGOPEDAGOGIJU I BIBLIOTERAPIJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Čl. 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Čl. 2.

Naziv Udruge je: Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju
Skraćeni naziv Udruge je: Balans centar

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Rapska 37/1.

Centar je osnovan 21. kolovoza 2000. godine pod nazivom Janusz Korczak centar za socijalnu umjetnost, na skupštini 17. studenog 2002. godine temeljem Zakona o udrugama promijenio je ime u Centar za socijalnu umjetnost, a na Skupštini od 7. rpnja 2007. godine temeljem tog istog zakona promijenio je naziv u Balans centar za socijalnu umjetnost. Na Skupštini održanoj 4. studenog 2011. godine promijenio je svoj naziv u Balans centar za biblioterapiju. Na Skupštini održanoj 16. siječnja 2014. promijenio je naziv u Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju.

ČI. 3.

Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju (u daljem tekstu: Centar) neovisna je i neprofitna udruga stručnjaka različitih profila koji se bave pedagoškim, psihološkim i umjetničkim radom.

Centar je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Zagreba.

ČI. 4.

Centar djeluje na području Republike Hrvatske.

Čl.5.

Centar ima svoj pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Balans centar za logopedagogiju i biblioterapiju. U sredini pečata nalazi se nacrtana nepravilna kružnica – logo Centra.

Čl. 6.

Centar zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

II. CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI (I GOSPODARSKE DJELATNOSTI) UDRUGE

ČI. 7.

Ciljevi Centra su:

– promicanje, razvoj i unapređenje biblioterapije, poetske terapije i logopedagogije, pružanje psihosocijalne podrške te organiziranje i provođenje edukativnog, obrazovnog i odgojnog rada s pojedincima i skupinama radi postizanja psihološke dobrobiti, osnaživanja i jačanja zajednice kroz biblioterapiju, poetsku terapiju i logopedagogiju.

– promicanje čitateljskih kompetencija, univerzalnih ljudskih vrijednosti kroz pripovijedanje, pisanje i ostale oblike umjetničkog izražavanja, promoviranje svjetske književne baštine kao zajedničkog nasljeđa čovječanstva, demokratskih vrijednosti i održivog razvoja, unapređivanje i zaštita slobode književnog, vizualnog i fotografskog stvaralaštva te zaštita djela primijenjenih vizualnih i fotografskih umjetnosti i autorskih prava članova te poticanje osobnog i profesionalnog razvoja i samorazvoja.

Područja djelovanja Centra sukladno ciljevima su:

 • obrazovanje, znanost i istraživanje,

 • kultura i umjetnost

 • socijalne djelatnosti

 • zaštita zdravlja

Čl. 8.

Djelatnosti Centra kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • provođenje stručnih, znanstvenih i terenskih istraživanja u području biblioterapije, poetske terapije, logopedagogije i pripovijedanja (storytelling)

 • izrada biblioterapijskih sažetaka i baza podataka knjiga samopomoći (self-help)i drugih biblioterapijski korisnih materijala u suradnji s pojedincima i institucijama koje se bave poticanjem čitanja, razvijanjem čitateljskih kompetencija i zdravljem ljudi (knjižnice, škole, bolnice, udruge isl.)

 • promoviranje važnosti osnivanja čitateljskih grupa i klubova te pružanje podrške pojedincima i institucijama u osnivanju i vođenju čitateljskih grupa/klubova

 • stvaranje didaktičkog materijala za provođenje radionica s ljudima različitih potreba i uzrasta (vizualne kartice, kartice s pitanjima, kocke za pripovijedanje i drugi materijali), promocija materijala i educiranje u vezi korištenja istog

 • provođenje istraživanja i prikupljanje priča, pjesama i drugih književnih djela te dokumentiranje pripovjedačkog materijala fotografijama, audio i video snimkama

 • pružanje psihosocijalne podrške pojedincima i skupinama raznih uzrasta (djeca, mladi, odrasli, stariji), s ugroženim pojedincima i skupinama (azilanti, žrtve zlostavljanja, invalidi)

 • provođenje biblioterapijskih radionica i seminara

 • organizacija edukativnih seminara, predavanja i radionica za stručnjake raznih profila (učitelje, odgajatelje, pedagoge, psihijatre, psihologe, socijalne radnike i dr.) i za druge zainteresirane za ovo područje

 • suradnja s institucijama i udrugama koje se bave odgojem i obrazovanjem, očuvanjem fizičkog i mentalnog zdravlja i književnom produkcijom (škole, vrtići, bolnice, izdavačke kuće, knjižnice, razne udruge) radi promicanja važnosti književnosti za zdravlje i dobrobiti pojedinca i zajednice

 • okupljanje ljudi zainteresiranih za ovu djelatnost

 • povezivanje, informiranje i unapređenje suradnje s pojedincima i ustanovama u zemlji i svijetu koje se bave biblioterapijom i poetskom terapijom zbog razvoja područja i promicanja važnosti književnosti za pojedinca i zajednicu, kroz zajedničke projekte i susrete (izložbe, konferencije, istraživanja, predavanja, tribine, radionice, seminari i sl.)

 • organizacija izdavačke djelatnosti (izdavanje knjiga, članaka, letaka, plakata, priručnika, publikacija i drugo) u svrhu promidžbe ili edukacije

 • poticanje i omogućavanje svojim članovima sudjelovanje na seminarima, tečajevima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu

 • organiziranje i provođenje programa s područja odgojno-obrazovnog, informativnog, kreativnog i umjetničkog, rekreativnog, zabavnog, kulturnog i humanitarnog rada te druženja, radnih aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena za sve uzraste

 • organizacija promidžbenih aktivnosti i produkcija javnih manifestacija, izložbi, festivala, konferencija, objavljivanje radova članova Centra, objavljivanje knjiga i drugih publikacija, produkcija filmova i drugih video uradaka, proizvodnja i izvođenje javnih multimedijalnih i drugih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu

 • organizacija povremenih paket aranžmana za svoje članove u trajanju od 2 dana s 1 noćenjem

Gospodarska djelatnost koje Centar obavlja je prodaja vlastitih proizvoda na malo, sukladno Zakonu o trgovini.

ČI. 9.

Rad Centra je javan. Javnost rada se ostvaruje izvješćivanjem na redovnim sjednicama Skupštine i preko sredstava javnog informiranja. Između sjednica Skupštine Centar obavještava članove o svom radu i značajnim događajima pisanim materijalima. Rad sjednica tijela Centra je javan.

III. ČLANSTVO U CENTRU

ČI. 10.

Članom Centra može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća ovaj Statut i sve što iz njega proistječe. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

ČI. 11.

Članovi Centra se upisuju u popis članova koji vodi predsjednik Centra.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu i nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, datumu prestanka članstva u Klubu, kategoriji članstva.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svi članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Čl. 12.

Visinu članarine u Centru određuje Skupština.

ČI. 13.

Članovi Centra mogu biti punopravni, pridruženi i počasni članovi.

Punopravni članovi Centra su članovi koji aktivno sudjeluju u planiranju i izvođenju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge. Odluku o primanju u punopravno članstvo donosi Skupština.

Obveze i odgovornosti punopravnih članova su:

 • aktivnim sudjelovanjem pridonositi ciljevima i misiji Centra te čuvanju njenog ugleda

 • pridržavati se profesionalnih etičkih načela, te izvršavati preuzete obveze

 • čuvati materijalna dobra Centra

 • aktivno surađivati u projektima i istraživanjima Centra kroz organizirane radne skupine, te dijeliti vlastita iskustva s ostalim članovima

Njihova prava su:

 • da biraju i budu birani u tijela Centra

 • da sudjeluju u radu tijela Centra i nadgledaju rad Centra

 • da budu obaviješteni o radu Centra

 • punopravni članovi oslobođeni su plaćanja godišnje članarine

Pridruženi članovi Centra su članovi koji povremenom aktivnošću sudjeluju u ostvarivanju ciljeva Centra te koriste usluge koje Centar kroz aktivnosti pruža svim zainteresiranima. Pridruženim članom Centra se postaje ispunjenjem pristupnice i uplatom godišnje članarine.

Obveze i odgovornosti pridruženih članova su:

 • pridržavati se načela Statuta Centra

 • redovito i savjesno podmirivati svoje obveze prema Centru uplatom godišnjih članarina

Njihova prava su:

 • da budu obaviješteni o aktivnostima i planovima Centra

Počasni članovi Kluba su osobe koje su osobito zaslužne za ostvarenje ciljeva Centra. Skupština odlučuje o imenovanju počasnih članova Centra. Potreban je vlastiti pristanak osobe predložene za počasnog člana da postane članom.

Počasni članovi su oslobođeni plaćanja godišnje članarine. Obveze, odgovornosti i prava počasnih su ista kao i kod pridruženih članova.

ČI. 14.

Članstvo u Centru prestaje:

 • dragovoljnim istupom

 • isključenjem

 • neplaćanjem članarine

Članu Centra koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, koji narušava ugled Centra, ne poštuje odluke tijela Centra ili ne izvršava svoje obveze, Predsjednik može izreći opomenu ili isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Odluku o isključenju člana iz Centra donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Centra.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Centra o isključenju je konačna.

ČI. 15.

Centar se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. TIJELA CENTRA

Čl. 16.

Tijela Centra su:

 • Skupština

 • Predsjednik

 • Dopredsjednik

 • Tajnik

SKUPŠTINA

Čl. 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Centrom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni punopravni članovi Centra te predstavnik pravne osobe punopravne članice Centra kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Čl. 18.

Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovite, izborne i izvanredne. Redovite sjednice održavaju se jednom u godini, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Centra na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju sjednice Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužen sazvati sjednicu kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Centra.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Centra, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje tri člana

Čl. 19.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Centra. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Centra.

Čl. 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna minimalno petina članova Skupštine, od kojih je barem jedan član ovlašten za zastupanje Centra. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Čl. 21.

Skupština Centra:

 • utvrđuje politiku rada i razvitka Centra;

 • usvaja Statut Centra i njegove izmjene i dopune;

 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

 • usvaja godišnje financijsko izvješće;

 • donosi druge akte i odluke važne za rad Centra;

 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti;

 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;

 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba;

 • bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu;

 • imenuje i opoziva likvidatora Centra

 • daje smjernice za rad Centra;

 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Centra;

 • odlučuje o prestanku rada Centra i raspodjeli preostale imovine udruge;

 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Centra);

 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

Čl. 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Centra. Predsjednika Centra bira Skupština na mandat od četiri godine.

Čl. 23.

Predsjednik:

 • zastupa Centar;

 • saziva Skupštinu Centra;

 • rukovodi radom Skupštine Centra;

 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;

 • utvrđuje prijedlog Statuta;

 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Centra;

 • upravlja imovinom Centra;

 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Centra;

 • vodi financije i podnosi prijedlog godišnjeg plana rada i financijskog plana Skupštini;

 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Centra

 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun kluba;

 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

 • donosi odluku o isključenju člana iz Centra;

 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Centra.

Čl. 24.

Za svoj rad, Predsjednik je odgovoran Skupštini Centra. Na godišnjoj skupštini predsjednik podnosi Skupštini Centra izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik Centra. Mandat Dopredsjednika traje četiri godine.

TAJNIK

ČI. 25.

Tajnika Centra bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Centru. Tajnik kluba vodi popis članova.

Čl. 26

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština / Predsjednik ili drugo izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINE

ČI. 27.

Imovinu Centra čine:

 • novčana sredstva koje je Centar stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;

 • novčana sredstva koja Centar stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;

 • nekretnine i pokretne stvari Centra

 • druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Centra, u skladu sa zakonom.

Čl. 28

Klub stječe imovinu:

 • od članarine;

 • od dobrovoljnih priloga i darova;

 • od donacija iz proračuna i fondova;

 • od sponzorstava;

 • obavljanjem svojih djelatnosti

Čl. 29

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Centra podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA CENTRA

ČI. 30.

Centar prestaje postojati odlukom Skupštine ili i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(1) U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi Kreativni studio „Logos“ iz Varaždina.

(2) Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

(3) Pod povezanim osobama, u smislu ovog Zakona, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

(4) Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. ovog Zakona, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

(5) Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište Udruge.

Čl. 31.

Likvidatora Centra imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Centar u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Centra do okončanja postupka likvidacije i brisanja Centra iz registra udruga.

VII. RIJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Čl. 32.

Spor/sukob interesa u Centru postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Centra kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Centra u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno povjerenstvo između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno povjerenstvo u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČI. 33.

Statut Centra donosi i mijenja Skupština većinom glasova članova Skupštine nazočnih na Skupštini, nakon provedene rasprave.

Čl. 34.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Centra. Tumačenje drugih akata Centra daje Predsjednik Centra.

Čl. 35.

Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na skupštini udruge.

U Zagrebu, 24. kolovoza 2021. godine